^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


เทศบาลตำบลกบินทร์ ยินดีต้อนรับ

หนุมานด่านที่สอง

แหลมทองข้าวโพดเด็ด

ผักกะเฉดชะลูดน้ำ

งามล้ำต้นน้ำบางปะกง

Get Adobe Flash player

User Menu

Login Form

บทความล่าสุด

 

 

  DSC 6613

นายภานุวัฒน์ สร้อยโท

ปลัดเทศบาล

รักษาการ ผู้อำนวยการกองกสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

DSC 6880                             rrr  

 

 นายวิทยา ดาวไธสง                      นางนรินทร์ธร เคนตู้

นายแพทย์ ชำนาญการพิเศษ                พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

 

 

 

 

 

 

 

พนักงานจ้าง

 

 

DSC 6768                               hhh

  นายประสิทธิ์ บัวเรือง                             นายบุญเกิด พิมสอน

       พนักงานขับรถยนต์                                                พนักงานขับรถยนต์

 

DSC 6691                               kkk

   นายพิศาล อึ่งป่อง                                  นายสงัด ใจชื่น

      พนักงานขับรถยนต์                                                 พนักงานขับรถยนต์

DSC 6736                                DSC 6871

น.ส.ชนิตา ทรัพย์ประเสริฐ                          น.ส.ลลิตา ฉิมมาฉุย

ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข                             ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

DSC 6706                               DSC 6874

นางจิดาภา คล้ายเชย                              น.ส.สิรินันท์ สีวงษ์หัด

   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ                                           ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

DSC 6841                              DSC 6738

 น.ส.หทัยทิพย์ ชันยา                             น.ส.สุดารัตน์ เตียเปิ้น

   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ                                             พนักงานจ้างทั่วไป

DSC 6748                              DSC 6853            

 น.ส.วราภรณ์ สุขสมกลิ่น                         น.ส.สุภารมย์ ชาภูมี

       พนักงานจ้างทั่วไป                                                พนักงานจ้างทั่วไป

DSCF5211                            DSC 6773

   นายสุพล ประจันทะ                            นายสง่า แก้ววงษ์บน

     พนักงานตกแต่สวน                                             พนักงานตกแต่งสวน

 

DSC 6849                           DSC 6709

   นายสงวน วงษ์ละ                                 นายอุดร คำดี

      พนักงานจ้างทั่วไป                                               พนักงานจ้างทั่วไป

 

DSC 6845                          31190068 10204488848579059 7169548405671198720 n

 นายเลิศชาย คล้ายเชย                      นายรัฐบาล บรรดาพิมพ์

       พนักงานขับรถยนต์                                            พนักงานจ้างทั่วไป

 

 

DSC 6757                          DSC 6770

   นายอำพล พรมศรี                                 นายปิยะนัฐ จันทร์น้ำทรัพย์

      พนักงานจ้างทั่วไป                                            พนักงานจ้างทั่วไป

DSC 6835                         DSC 6794

   นายครรชิต สวัสดิกุล                         นายประเสริฐ จุรัมย์

       พนักงานจ้างทั่วไป                                            พนักงานจ้างทั่วไป

DSC 6786                        DSC 6777

  นายสุวรรณ์ สุขย่อง                          นายวสันต์ จิตจำนงค์

       พนักงานจ้างทั่วไป                                           พนักงานจ้างทั่วไป

DSC 6765                        DSC 6722

   น.ส.กำไร ศรีสุคนธ์                        น.ส.ชลธิชา แก้วเจริญ

             ภารโรง                                                  พนักงานจ้างทั่วไป

 

gg                         uu 

   นายชรินทร์ ปิ่นงาม                        นายนนทชัย พินิจชอบ

        พนักงานจ้างทั่วไป                                         พนักงานจ้างทั่วไป

pp                         lll

  นายสวงน มากทรัพย์                         นายสมจิตร เครือผือ

      พนักงานจ้างทั่วไป                                     พนักงานจ้างทั่วไป

ss

นายประจักษ์ เฉลิมศรี

     พนักงานจ้างทั่วไป