^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


เทศบาลตำบลกบินทร์ ยินดีต้อนรับ

หนุมานด่านที่สอง

แหลมทองข้าวโพดเด็ด

ผักกะเฉดชะลูดน้ำ

งามล้ำต้นน้ำบางปะกง

Get Adobe Flash player

User Menu

Login Form

บทความล่าสุด

นาฬิกา

วิสัยทัศน์

เทศบาลตำบลกบินทร์เมืองน่าอยู่

 พันธกิจ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา

       ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การบริการขั้นพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมที่ดี มีแนวทางดังนี้

-           ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนนและซอยให้สะอาด สะดวก และร่มรื่นสวยงาม

-           ก่อสร้างระบบระบายน้ำและเขื่อนป้องกันน้ำท่วม

-           ปรับปรุง ซ่อมแซมและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ

-           สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

-           บำบัดฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

-           ปรับปรุงพัฒนาสภาพภูมิทัศน์และบริการสาธารณะ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน มีแนวทางดังนี้

-           ส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและขุมชนให้เข็มแข็ง มีแนวทางดังนี้

-           รักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

-           ส่งเสริม สนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

-           ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

-           ส่งเสริม พัฒนาการศึกษา ศีลธรรม คุณธรรมแก่นักเรียนและประชาชน

-           ส่งเสริม สนับสนุนการนันทนาการ เพื่อประชาชนและเยาวชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีแนวทางดังนี้

-           ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการของเทศบาลและการมีส่วนร่วมของประชาชน

-           ส่งเสริมความรู้ความสามารถและคุณธรรมให้แก่บุคลากรของเทศบาล

-           ปรับปรุงและพัฒนารายได้ของเทศบาล

-           ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคง ความเรียบร้อย และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีแนวทางดังนี้

-           ส่งเสริมประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

-           ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

-           ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุบนท้องถนน

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

-           เพื่อให้การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว

-           เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

-           เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียง

-           เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร

-           เพื่อให้สิ่งแวดล้อมดี

นายกเทศมนตรีตำบลกบินทร์

DSC 6782

 

นายรังสรรค์ บุตรเนียร

ปลัดเทศบาลตำบลกบินทร์

 

 DSC 6613

นายภานุวัฒน์ สร้อยโท

 

 

 

 

 

 

 

 

สถิติผู้เข้าชม

2857653
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
1952
2860
20190
2797714
52847
79324
2857653

Your IP: 3.226.97.214
2020-07-09 17:30